A pályázat tapasztalatai tanári szempontból

Néhány kollégát megkértünk, nyilatkozzanak, milyennek értékelték ezt a két évet, milyen hasznosulása volt ezeknek a programoknak, foglalkozásoknak.

Bakonyváriné Szabó Brigitta:

A Fedezd fel az Európai Uniót! című foglalkozásokat kollegámmal Magyarfalvi Gézával vezettük. Elsősorban 7. és 8. osztályosok közül választottunk tanulókat (bár volt három 6. osztályos is).

Először Európa földrajzát, természeti adottságait tekintettük át a gyerekekkel, majd történelmét.

Fontosnak éreztük, hogy lássák a II. világháború után, a Marshall-segélyt elfogadó országok, hogyan fűzték egyre szorosabbá kapcsolataikat. Az európai integrációs folyamaton túl megismerkedtünk az Európai Unió fő intézményeivel. Csoport munkában, páros munkában tanulmányozhatták a diákok az egyes intézmények feladatait, működését.

Programunkban hangsúlyt kapott az is, hogy az Unió jelképeivel legyenek tisztában a diákok, valamint megismerjék az egyes uniós tagállamok földrajzát, gazdaságát, történelmét. Mindehhez remek támogatást jelentettek a különböző interaktív játékok. Karácsony illetve húsvét előtt pedig az uniós országok hagyományaiból kaptak kis ízelítőt tanulóink.

Különösen aktívak értelemszerűen a  nyolcadik osztályosok voltak, akik  irányító szerepet kaptak a csoportmunkáknál, hisz megfelelő földrajzi-történelmi előismeretekkel rendelkeztek a feladatok elvégzéséhez.

Bálizs Gabriella:

Az elmúlt két tanév során aktívan részt vettem a testvériskolai pályázat lebonyolításában. Heti rendszereséggel tartottam nyelvi felkészítő órákat, amelyeken a pályázatban részt vevő diákok német nyelvtudását fejlesztettük kollegáimmal együtt. Az itt megszerzett tudást a gyakorlatban is használhattuk a két németországi utazás során, illetve a két nyári táborban. Mind a két évben nagyon jó körülmények között tölthettük el a németországi kint tartózkodásunkat. Sokfelé kirándulhattunk, megismerkedhettek tanítványaink a német kultúrával, hagyományokkal és természetesen gyakorolhatták is a nyelvet. A legtöbb gyerek most először járt Németországban és ez tovább ösztönözte őket a német nyelv tanulásában. A nyári táborok alkalmával tovább mélyíthették a kint kötött barátságaikat, remek kirándulásokon és szabadidős programokon vehettek részt. A tanév során is sokfelé eljutottunk, sokféle színes programokon vehettünk részt.

Inguláné Futó Orsolya:

Beszámoló a Jobbak leszünk foglalkozásokról

Heti rendszerességgel zajlottak a foglalkozások, felváltva a matematikai illetve a magyar nyelv és irodalom tantárgyhoz kapcsolódóan. A foglalkozásokon hat tanuló vett rész, évfolyamonként vegyesen.

Mindkét tantárgy keretében előtérbe került a logikus gondolkodás fejlesztése, a különböző tanulási módszerek kipróbálása, elsajátítása, mindez játékos, kötetlen formában.

Igyekeztünk olyan eszközöket, játékokat bemutatni a gyerekeknek, melyek segítségével gondolkodási folyamatokat, algoritmusokat sajátíthattak el. A játékok során megtanultak egymással szemben toleránsabbak, türelmesebbek lenni, így a társas kompetenciájuk is fejlődött. Mivel az eredményes kommunikáció alapja az önismeret és a partnerismeret, vagyis az emberi viselkedés helyes értelmezése, ezért foglalkoztunk az önismeret és az önkritika fejlesztésével is. Olyan képességek és tulajdonságok – megfigyelés, empátia, motiváció, önállóság stb. – fejlesztésével, amelyek a kapcsolattartás során előnyükre szolgálnak, például: türelem a másik meghallgatásában, a megfelelő nyelvhasználat, a hanghordozás ellenőrzése.

A szóbeli kommunikáció során alkalom nyílik a non-verbális kommunikáció, metakommunikáció, testbeszéd fejlesztésére is.

Matematikai tantárgyi fejlesztés során kiemelten a matematikai kompetencia alapelemeinek alkalmazására – összeadás és kivonás, szorzás és osztás, százalékok és törtek, mértékegységek – törekedtünk. A fejlesztés során az életkori sajátosságokat figyelembe véve a mindennapi életben felmerülő problémák megközelítésére helyeztük a hangsúlyt. Előtérbe került a matematikai gondolkodás és érvelés, a matematikai gondolkodásmód elsajátítása: absztrakció és általánosítás, ha a kérdés megköveteli, matematikai modellezés, azaz (modellek elemzése és készítése) meglévő modellek használata és alkalmazása a feltett kérdés megválaszolásához.

Ezekhez a feladatokhoz rengeteg fejlesztő- vagy társasjátékkal, szituációs helyzetgyakorlatokkal készültünk, melyeket a gyerekek szívesen, lelkesen fogadtak.

Juhász Csilla:

Generációk egymás közt/ Juhász Csilla

A pályázati lehetőség alapján 2-szer 10 gyerekkel járhattuk körül ezt az izgalmas témát. Átgondolt tervet készítettünk, hogy a nemzedékek érdekes kapcsolatrendszerét minél sokoldalúbban dolgozzuk fel.

A szociológia, szociálpszichológia megállapításain túl a művészeti alkotásokban rejlő lehetőségeket is igyekeztünk kihasználni.

Sok rejtvény, projektmunka mellett alkalom adódott a városrész jubileumára régi házakat fölkutatni, azokról fotókat készíteni. Ezeket kiállításon is bemutattuk.

 A gyerekek szívesen keresgéltek családjuk történetében, sokat beszélgettek szüleikkel, nagyszüleikkel, így számukra egyre teljesebben tárult fel, miben különböztek az egyes generációk értékei, hogy változott felmenőik életmódja, gondolkodásmódja. Ez a munka – véleményem szerint-közelebb hozta egymáshoz a családtagokat.

A tanulók rácsodálkoztak azokra a kulturális és technikai sajátosságokra, amiket a különböző társadalmi körülmények létrehoztak. A családfák elkészültével olyan rokonokat is megismertek, akikről eddig nem nagyon hallottak.

A szülők, nagyszülők természetében, jellemében, tehetségében, külsejében rejlő hasonlóságok erősítették bennük a családhoz tartozás bizonyosságát. Kicsit helyükre kerültek bennük az egymás iránti felelősséggel járó problémahelyzetek, talán megértőbbek is lettek a náluk idősebbek iránt.

A heti együttlétek fejlesztették a gyerekek kreativitását, szociális kompetenciáikat. Az empátia, tolerancia mellett a kommunikációs képességük is fejlődött. Jó lehetőség volt ez a folyamat egymás jobb megismerésére is.

Mátrai-Kovács Diána:

Élj egészségesen!

Rendkívül nagy szerepe van mindennapjainkban az egészséges életmódnak, ezáltal a sportnak, a helyes táplálkozásnak, a megfelelő szemléletnek. Ebbe a bonyolult, összetett képletbe próbáltuk bevonni a gyerekeket úgy, hogy ne mindig csak beszéljünk róla. Lássanak is, tapasztaljanak is, halljanak is, minél több szemszögből. Videókat néztünk élsportolókról, azok táplálkozási szokásairól. Piacot látogattunk. Élelmiszerüzletben voltunk, termékek összetevőit vizsgáltuk, megismerkedtünk mindennel, ami E. Kerékpártúrára mentünk, ahol az időjárás is megmutatta mindkét oldalát. Gyalogtúrán voltunk, közben a természetességről beszélgettünk. Salátákat készítettünk, közben kiveséztük a táplálék piramist. Rengeteg sportágat megismertek a foglalkozások, videók, beszélgetések által, ami eddig idegen volt számukra. Látókörük kiszélesedett, tapasztalataik bővültek a sporttal és egészséggel kapcsolatban. Érdekes volt szokásaikról, kialakult napirendjükről beszélgetni. Megosztották velünk, amikor a tanultak alapján kipróbáltak valami újat.

Rusvai Péterné:

Partneriskola (Szakály) bemutatása

Az én csoportomban a három iskola tanulóinak szerveztünk közös rendezvényeket két éven keresztül. Óriási kihívás volt ez számunkra, hiszen korábban soha nem vettünk részt ilyen projektben, ráadásul két éven át. Mindhárom iskola diákja megismerte a másik két intézményt, sok barkácsolás, közös sportolás, kirándulás, vetélkedő gazdagította az élményeket. A nyertes pályázat kitűnő keretet biztosított a feladathoz. Nem jelentett gondot a szállás, az autóbusz, az étkezés, a belépőjegy beszerzése. A fő cél  pedig a német nyelv használata, az élő beszéd gyakorlása – ez maximálisan teljesült.

Különösen odafigyeltünk a szakályi diákokra, mert számukra nehéz volt a beilleszkedés. Mindkét szakályi kolléganő aktívan bekapcsolódott a közös programokba. Törekedtünk arra, hogy lehetőséget kapjanak a kis faluban élő tanulók is arra, hogy bemutathassák, miben ügyesek, tehetségesek. Kirándulás során megismertük a falut, az iskolát is. Fontosnak tartottuk, hogy érezzék otthon magukat, beszélgessenek németül a feladatok megoldásakor, bátran kérdezzenek, barátkozzanak a dombóvári vagy a Bad mergentheimi gyerekekkel. Ismerjék meg a mi partneriskolai hagyományainkat, ugyanakkor minél többször kommunikáljanak németül. 12 fő vett részt a projektben.

A két legnagyobb esemény évente a tavaszi nyelvgyakorlás Németországban és a nyári tábor, amit Gunarasfürdőn szerveztünk. A német és a magyar gyerekek kettesével, négyesével  kisebb-nagyobb csoportokban kapcsolódtak be a napirendbe, sokszor már a barátok jelentkeztek, nem kellett nekünk csapatokat alakítani. A német gyerekeknek tetszett a Balaton, a budapesti kirándulás, motiváltak voltak az ország megismerésében, türelmesen beszélgettek szépen lassan a magyar gyerekekkel. De bekapcsolódtak minden tábori eseménybe is: pl. agyagozás, éjszakai bátorságpróba, vízivetélkedő…stb.

Nagy pedagógiai tapasztalatot nyújtott számunkra, pedagógusokra a közös munka, a szervezés, a tanulók és a szülők pozitív visszajelzései. Igazi barátságok szövődtek, hisz együtt voltunk több alkalommal éjjel-nappal. Óriási biztonságot jelentett a szülők segítsége a vendéglátásban, az egyéni programok szervezésében. Közös grillezés során osztottuk meg a tapasztalatokat a táborok végén, a nyelvgyakorlás során a német partneriskola udvarán.